1- كارگاه ساختماني بايدبطورمطمئن وايمن محصوروازورودافرادمتفرقه وغيرمسئول داخل آن جلوگيري بعمل آيدهمچنين نصب تابلوهاوعلائم هشداردهنده كه درشب قابل رويت باشنددراطراف كارگاه ساختماني ضروري است. (ماده10آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني )

2- قراردادن وانباركردن وسايل كار،مصالح ساختماني ونخاله هاي ساختماني درمعابرعمومي مجازنيست.(ماده11آيين نامه فوق)

3-برای جلوگیری ازسقوط مصالح ساختمانی وابزارکاربرروی کارگران وافرادی که درمحوطه کارگاه ساختمانی ازمجاورساختمان دردست تخریب ،احداث ویاتعمیروبازسازی عبورمی نمایندبایدیک سرپوش حفاظتی باعرض واستحکام کافی ازشبکه فلزی یاازجنس الوارچوبی دراطراف ساختمان نصب گردد.(ماده 12آیین نامه فوق)

4- كليه پرتگاه هاودهانه هاي بازدرقسمت هاي مختلف كارگاههاي ساختماني ومحوطه آن كه احتمال خطرسقوط افـرادرادربردارندبايدتازمـان محصورشدن ياپوشيـده شدن نهـائي ويانصب حفاظهـا،پوششهاونرده هاي دائم واصلي به وسيله نرده هـاياپوشش هاي موقت بطور محكم ومناسب محافظت گردند.(ماده15آيين نامه فوق)

5-درمواردی که احتمال سقوط وریزش مصالح وابزارکارازروی جایگاه هاوسکوهای کاریالبه های پرتگاههاودهانه های بازوجودداشته باشد،بایدنسبت به نصب پاخورهای چوبی به ضخامت حداقل 5/2سانتیمتروارتفاع 15سانتیمتراقدام شود(ماده18آیین نامه فوق الذکر)

6-  براي جلوگيري ازخطربرق گرفتگي وكاهش اثرات زيان آورميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي ازخطوط برق فشارقوي بايدمقررات مربوط به حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق دركليه عمليات ساختماني ونيزدرتعيين محل احداث بناهاوتأسيسات رعايت گردد.(ماده20آيين نامه فوق)

7-  قبل ازشروع عمليات ساختماني درمجاورت خطوط هوايي فشارضعيف بايدمراتب به اطلاع مسئولان ذيربط رسانده شودتااقدامات احتياطي صورت گيرد.(ماده21آيين نامه فوق)

8- كليه كارگران كارگاههاي ساختماني بايدمجهزبه كلاه وكفش ايمني ودرصورت اقتضاءنوع كار،سايروسايل حفاظتي ازقبيل دستكش حفاظتي،ماسك تنفسي ،كمربندايمني وطناب نجات باشند.(ماده23آيين نامه فوق)

9-بکاربردن ماشین آلات وتجهیزات ساختمانی درنزدیکی خطوط انتقال نیروی برق بایدبارعایت مواد20و21صورت گیرد(ماده25 آیین نامه فوق )

10- دستگاههاي بالابرثابت، بايدبطورمطمئن درمحل خودنصب ومهارگرديده وقلاب آن مجهزبه شيطانك ياضامن باشدوهمچنين داراي يك نفركمك اپراتورياعلامت دهنده نيزباشد.(مواد30و32آيين نامه فوق)

11- هردستگاه بالابرعلاوه براوپراتوریاراننده بایددارای یک نفرکمک اوپراتوریا علامت دهنده نیزباشد.این شخص باید درموردنحوهعلامت دادن بادست یاوسایل هشداردهنده ونوع علائم مشخصه ویکمواخت ،آوزش لازم رادیده باشددرمواردی کهبه علت محدودبودن میدان دیداپراتورویاهرگونه شرایط وموقعیت های خاص به بیش ازیک نفرعلامت دهنده نیازباشد باید علائم حرکت فقط توسط یکی ازآنهاکه نفراصلی است داده شود شودامادرعین حال اپراتورباید علامت توقفی که درمورد خطر توسط هرکدام ارآنان داده می شودتبعیت نماید.(ماده33 آیین نامه مذکور)

12- ازروی معابروفضاهای عمومی مجاورکارگاه ساختمانی نباید هیچ باری بوسیله دستگاههای بالابر عبورداده شودوچنانچه انجام این کاراجتناب ناپذیر باشد .باید این معابروفضاها بااستفاده ازئسایل مناسب محصور،محدود ویا مسدودگردیده وهم چنین علائم هشداردهنده موثرازقبیل تابلوها،پرچم های مخصوص یاچراغهای چشمک زن بکاربرده شود (ماده35 آیین نامه فوق )

13- به هيچ وجه نبايداجازه داده شودكارگران برروي بارموردحمل سوارشوندويابراي جابجاشدن ازوسايل بالابراستفاده نمايند.(ماده38آيين نامه فوق)

14- هنگامیکه ماشین آلاتراه سازی وساختمانی درحال کارهستندورودافرادبه داخل شعاع عمل آنهابایدممنوع گردد.(ماده45 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی)

15- درکارگاههایی که ماسین آلات خاک بردای ویاوسایل نقلیه موتوری ویژه حمل وجابجایی مصالح ساختمانی استفاده می شود. بایدراههای ورودوخروج ایمن ومناسب برای آنهاایجادونسبت به نصب علائم خطروهشداردهنده مناسب اقدام گردد (ماده51 آیین نامه فوق)

16- دربارگیری وتخحلیه قطعات ومصالح سنگین وحجیم بایدازوسایل مکانیکی استفاده شود.(بنده ماده52 آیین نامه فوق)

17- دركليه عمليات ساختماني كه امكان انجام آنهاازروي زمين ياكف طبقات ساختمان ويابااستفاده ازنردبان بطورايمن وبدون خطرامكان پذيرنباشدبايدازداربست استفاده شود(ماده55آيين نامه فوق)

18- پايه هاي داربست بايدبطورمطمئن ومحكم مهارشوندتامانع نوسان وجابجايي ولغزيدن داربست گردد.(ماده67آيين نامه فوق)

19- هرگزنبايدبراي تكيه گاه داربست ياساخت آن ازآجرهاي لق،بشكه، جعبه ويامصالح نامطمئن ديگراستفاده شود.(ماده69آيين نامه فوق)

20- تاآنجاکهامکان داردبارروی داربست بایدبطوریکنواخت توزیع گردد تاازعدم تعادل خطرناک داربست جلوگیری شود.(ماده78 آیین نامه فوق)

21- هنگامیکه درمجاورت خطوط نیروی برق احتیلج به نصب داربست باشدبایداین کاربارعایت مواد20و21انجام شود.(ماده83 آیین نامه فوق)

22- هیچ بخشی ازجایگاه کارنبایدبرروی آجرهای لق،لوله های آب دودکش وسایرمصالح غیرمطمئن ونامناسب قرارگیرد(ماده87 آیین نامه فوق)

23- جایگاههای کاربایدبه شیوه ای ساخته شوندکه الوارهای تشکیل دهنده آنهاهنگام استفاده جابجانشوند.(ماده98 آیین نامه فوق )

24- پله های نردبان چئبی بایدبصورت کام وزبانه بطورمحکم به پایه ها متصل گردیده باشندازبکاربردن نردبان چوبی که پله های آن بوسیله میخ وپیچ به پایه هامتصل شده باشندباید خودداری گردد.(ماده168 آیین نامه فوق)

25- پله های نردبان فلزی باید عاج دارباشندتاازلغزش پابررئی آنهاپیشگیری بعمل آید(ماده169 آیین نامه فوق )

26- نردبان دوطرفه بایدمجهزبه ضامن وقیدی باشدکه ازبازشدن بیش ازحدپایه هاجلوگیری نمایدضمنا"درحالت بازنبایدارتفاع آن 3متربیشترباشد.(ماده170 آیین نامه فوق)

27- پله هاوپایه های نردبان بایدازموادروغنی ولغزنده عاری باشند.(ماده172 آیین نامه  فوق)

28- دونردبان کوتاه نباید بهم متصل وبجای نردبان بلندبکاربرده شوند.(ماده176 آیین نامه  فوق  )

29- ازافزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردان جعبه یابشکه ونظایرآن درزیرپایه های آن باید خودداری بعمل آید.(ماده177 آیین نامه  فوق)

30- ازنردبانی که پله های آن دررفته ومعیوب است ویافاقدیک پله است ویا اینکه پایه های آن دارای نقص ترک وشکستگی است به هیچ وجه نبایستی استفاده نمودچنانچه نردبان قابل تعمیر نیست باید فورا" آن رامعدوم نمودتا مورداستفاده کسی قرارنگیرد.(ماده180 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی)

31- چنانچه نردبان درمحلی که احتمال لغزش دارد، قرارداده شودبایدبوسیله گوه یاکفشک لاستیکی شیارداریا سایر وسایل وموانع مشلبه آزلغزش پایه هابرروی زمین جلوگیری بعمل آیدهمچنین تکیه گاه نردبان درقسمت بالا نیزبایددارای استحکام لازم باشد.(ماده187 آیین نامه  فوق)

32- طول نردبان باید ط.ری انتخلب گرددکه پس ازاستقرارصحیح آن انتهای فوقانیآن حدود یک مترازکف محلی که کارگردرآنیاده می شودبالاتربوده واین قسمت اضافی فاقد پله باشدضمنا"قسمت اضافی می تواندفقط داری یک ضلع باشد(ماده188 آیین نامه  فوق)

33- کارگران رانبایدبه بالا برن وپایین آوردن بارهای سنگین وحجیم بئسیله نردبان وادارنمود(ماده190 آیین نامه  فوق)

34- بالابردن آسفالت یا قیرداغ به وسیله نردبان مجاز نمی باشد(ماده191 آیین نامه  فوق)

35- منطقه خطردراطراف ساختمان دردست تخریب بایدکاملا"محصوروعلامات خطروهشداردهنده نصب گرددوازورودافرادغیرمسئول به منطقه محصورشده جلوگیری بعمل آید(ماده194 آیین نامه  فوق  )

36- درهنگام شب مرزمنطقه محصورشده بایدبانصب چراغهای قرمزویاعلائم مشخصه دیگرازقبیل تابلوهای شیرنگ .غبره مشخص گردد.(ماده195 آیین نامه  فوق)

37- عملیات تخریب بایدازبالاترین قسمت یاطبقه شروع وبه پایین ترین قسمت یاطبقه ختم گردد.مگردرموارد خاص که تخریب بطوریکجاواستفاده ازموادمنفجره درفونداسیون وازراه دورباررعایت کلیه احتیاطات ومقررات ایمنی مربوطه وکسب مجوزهای لازم انجام ویاازطریق کشیدن باکابل وواژگون کردن ویاازطریق ضربه زدن باوزنه های درحال نوسان انجام شود.(ماده198 آیین نامه  فوق)

38- ازتخریب قسمت هایی ازساختمان که باعث تخریب وریزش ناگهانی قسمت های دیگر ساختمان گرددبایدجل.گیری بعمل آید.(ماده202 آیین نامه  فوق)

39- درپایان کارروزانه ،قسمت های دردست تخریب نباید درشرایط ناپایداری که دربرابرفشاربادیا ارتعاشات آسیب پذیرباشندرهاگردند(ماده203 آیین نامه  فوق)

40- میخ های موجود درتیرهاوتخته هایحاصل ازتخریب بایدبلافاصله به داخل چوب فروکوبیده یاکشیده شوند(ماده205آیین نامه فوق)

41- درصورت لزوم جهت جلوگیری از پخش گردوغبارناشی ازتخریب بایددرفواصل زمانی مناسب قسمت های دردست تخریب بوسیله آبفشان مرطوب گردد.(ماده206 آیین نامه  فوق)

42- درمحوطه تخریب بایدگذرگاهای مطمئنی برای عبورومرورکارگران درنظرگرفته شوداین گذرگاههابایدروشن وفاقدهرگونه مانع باشند.(ماده208 آیین نامه  فوق)

43- دیواریاقسمتی ازدیوارکه ارتفاع آن بیش از22برابرضخامت آن است نبایدبدون مهارهای جانبی آزاد بماند(ماده215 آیین نامه  فوق)

44- برای خراب کردن وبرچیدن دیوارهای نازک ومرتفع وفاقداستحکام کافی به طریق دستی بایدازداربست استفاده شود0(ماده216 آیین نامه  فوق)

45- اگردرمجاورت محل گودبرداری وحغاری کارگرانی مشغول بکاردیگری باشندبایدازاقدامات احتیاطی برای ایمنی آنان بعمل آید.(ماده آیین نامه  فوق)

46- درمحل هایی که احتمال سقوط اشیاء به محل گودبردای وحفاری وجود داردبایدموانع حفاظتی برای جلوگیری ازوارد شدن آسیب به کارگران پیش بینی گرددهمچنین برای پیشگیری ازسقوطکارگران وافرادعابربه داخل محل گودبردای .حفاری نیزبایداقدامات احتیاطی ازقبیل محصورکردن محوطه گودبرداری ،نصب نرده ها،موانع ووسایل کنترل مسیرعلائم هشداردهنده وغیره انجام شود(ماده244 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی)

47- شب هادرکلیه معابروپیاده روهای اطراف محوطه گودبرداری وحفاری بایدروشنایی کافی تامین شودوهمچنین علائم هشداردهنده شبانه ازقبیل چراغهای احتیاط،تابلوهای شب رنگ وغیره دراطراف منطقه محصورشده نصب گرددبطوری که کلیه عابران که رانندگان وسایل نقلیه ازفاصله کافی وبه موقع متوجه خطرگردند.(ماده245 آیین نامه فوق)

48- هنگام برپانمودن اسکلت فلزی ونصب ستونها،وتیرهاوخرپاها،تازمانی که جوشکاری لازم انجام نگردیده ویاحداقل نصف پیچ ومهره بسته نشده اندنبایدکابل نگهدارنده جرثقیل راازآنهاجدانمود(ماده274 آیین نامه  فوق)

49- قبل ازنصب تیرآهن برروی تیرآهن دیگر،تیرآهن زیرین بایدصددرصدپیچ ومهره یا جوشکاری شده باشد(ماده275 آیین نامه  فوق)

50-تیرهاوستونهابایدبلافاصله بعدازنصب وجوشکاری ویاپیچ ومهره شدن ازنظراطمینان به انجام صحیح وکامل کارموردبازدیدقرارگیرند(ماده277 آیین نامه  فوق)

51- درمواقع بارندگی شدیدیاوزش بادهای سخت ویادرمواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی ،احتمال خطرحادثه افزایش یابدبایدازادامه عملیات برپایی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید(ماده280 آیین نامه فوق)

52- کیسه های سیمان وگچ وغیره نباید دربیش از ده ردیف روی هم چیده شوندمگرآنکه ازاطراف بوسیله مطمئن مهرگردندودراین صورت نیزبایددرهرپنج ردیف که روی هم چیدهخ می شوندیک کیسه ازهرطرف عقب نشینی گردد(ماده297 آیین نامه  فوق)

53- هنگام برداشتن کیسه ها،هرردیف افقی بایدبطورکامل برداشته شودوسپس ازردیف بعدی شروع گردد .(ماده298 آیین نامه  فوق)

54- برداشتن مصالح انبارشده بایدازبالاترین قسمت شروع گردد.(ماده299 آیین نامه  فوق)

55- تیرهای آهن بایدباارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوندکه امکان غلطیدن آنهانباشد(ماده301 آیین نامه  فوق  )

56- هنگام انبارنمودن لوله های فلزی ،بایدطرفین آنهابا موانع مناسب مهارگرددتاازغلطیدن آنهاوایجادحادثه پیشگیری بعمل آید(ماده 303 آیین نامه  فوق)

57- ازکارکردن کارگران برروی بام ساختمان هادرهنگام بادطوفانوبارندگی شدیدویاهنگامی که سطح بام پوشیده ازیخ باشدبایدجلوگیری بعمل آید(ماده 304 آیین نامه  فوق)

58- ازبکارگماردن کارگران بی تجربه وتازه کاربرروی سقف های شیب داربایدجلوگیری بعمل آید(ماده305 آیین نامه  فوق)

59- کارگرانیکه برروی سقف های شیب دارباشیب بیش از20درجه کارمی کنندبایدمجهزبه کمربندایمنی وطناب نجات باشندودرصورت امکان تورهای حفاظتی درزیرمحل نصب گردد(ماده308 آیین نامه  فوق)

60- برای گرم کردن بشکه های محتوی قیرجامد،بایدترتیبی اتخاذگرددکه ابتداقسمت فوقانی قیردرظرف ذوب شودوازحرارت دادن وتابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیردرابتدای کارجلوگیری بعمل آید(ماده320 آیین نامه  فوق)

51- استفاده ازچهرپایه های کوتاه درعملیات سبک ساختمانی وتعمیرات جزیی درصورتی مجازاست که واجداستحکام وسطح اتکاءکافی ومطمئن باشد(ماده321 آیین نامه  فوق)

52- بالاکشیدن اجسام سنگین وحجیم ازجمله تیرآهن وقطعات فولادی به صورت دستی باطناب ،کابل وغیره مجازنبوده وباید ازبالاهای مکانیکی مناسب استفاده شود .(ماده 322 آیین نامه  فوق ) 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مهر ۱۳۸۶ساعت 16:28  توسط رضاسعیدی   |